tx

wangcx

栖迟於一丘,则天下不易其乐
14,255
 » 函数 函数 - Tag -
MySQL 的 now() 函数 MySQL 的 now() 函数
now() 函数可以用来获取当前时间,可以用1~6作为参数,此时会展示毫秒,参数代表微妙时间的...

阅读全文

0 赞
1 评论
255 浏览